สถานะ : Online!  ผู้เล่นออนไลน์: 22 คน  ไอดีทั้งหมด: 22847 บัญชี
ยศ ชื่อยศ EXP
ทหารผึก 0
พลทหาร 2,000
สิบตรี 5,000
สิบโท 9,000
สิบเอก 14,000
จ่าสิบตรี ขั้น 1 21,000
จ่าสิบตรี ขั้น 2 30,000
จ่าสิบตรี ขั้น 3 41,000
จ่าสิบโท ขั้น 1 54,500
จ่าสิบโท ขั้น 2 70,500
จ่าสิบโท ขั้น 3 89,000
จ่าสิบโท ขั้น 4 110,000
จ่าสิบเอก ขั้น 1 134,000
จ่าสิบเอก ขั้น 2 161,000
จ่าสิบเอก ขั้น 3 191,000
จ่าสิบเอก ขั้น 4 224,000
จ่าสิบเอก ขั้น 5 260,000
ร้อยตรี ขั้น 1 301,000
ร้อยตรี ขั้น 2 347,000
ร้อยตรี ขั้น 3 398,000
ร้อยตรี ขั้น 4 454,000
ร้อยโท ขั้น 1 516,000
ร้อยโท ขั้น 2 584,000
ร้อยโท ขั้น 3 658,000
ร้อยโท ขั้น 4 738,000
ร้อยโท ขั้น 5 824,000
ร้อยเอก ขั้น 1 917,000
ร้อยเอก ขั้น 2 1,017,000
ร้อยเอก ขั้น 3 1,124,000
ร้อยเอก ขั้น 4 1,238,000
ร้อยเอก ขั้น 5 1,359,000
พันตรี ขั้น 1 1,510,000
พันตรี ขั้น 2 1,691,000
พันตรี ขั้น 3 1,902,000
พันตรี ขั้น 4 2,143,000
พันตรี ขั้น 5 2,414,000
พันโท ขั้น 1 2,725,000
พันโท ขั้น 2 3,076,000
พันโท ขั้น 3 3,467,000
พันโท ขั้น 4 3,898,000
พันโท ขั้น 5 4,369,000
พันเอก ขั้น 1 4,890,000
พันเอก ขั้น 2 5,461,000
พันเอก ขั้น 3 6,082,000
พันเอก ขั้น 4 6,753,000
พันเอก ขั้น 5 7,474,000
พลจัตวา 8,255,000
พลตรี 9,106,000
พลโท 14,137,000
พลเอก 22,158,000
จอมพล 31,279,000
Hero 100,000,000
Login
Manage account

กรุณากรอกชื่อไอดีเป็นตัวเล็กทั้งหมด!

PB BANGKOK - Event

 EXP
 Points

Design & System By Unknown